Huurvoorwaarden

Indien u gebruik maakt van ons sloepverhuur, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

De grote letters

 • Bij aankomst is legitimatie en ondertekening van onze huurovereenkomst verplicht. Wij maken een kopie van uw legitimatiebewijs, dat u na afloop terug ontvangt.
 • Alle kosten kunnen ter plaatse van het verhuurbedrijf slechts contant voldaan worden. Wilt u de kosten voldoen door een bankoverschrijving dan kan dat vooraf besproken worden. De borg dient altijd contant voldaan te worden.
 • Huurder dient minimaal 21 jaar te zijn.
 • Borg voor de huurboten bedraagt € 300,00 en dient bij aanvang huur contant voldaan te worden. Als u geen schade heeft, dan krijgt u het volledige bedrag natuurlijk weer terug. De reeds aanwezige schade aan het vaartuig is door verhuurder al vastgelegd.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor geleden schade van de huurder, opgelopen tijdens de verhuurperiode. Dit geldt voor zowel persoonlijk letsel en materiële schade.
 • Huurprijs is inclusief volle tank benzine, meer benodigde brandstof is voor rekening huurder.
 • Er vindt geen restitutie plaats op niet gebruikte brandstof.
 • Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 • De sloep dient op de afgesproken tijd teruggebracht te zijn. Bij te laat terugbrengen wordt per half uur € 25,00 in rekening gebracht.
 • Vaarbewijs is niet verplicht. Huurder wordt echter wel geacht over voldoende vaar vaardigheid te beschikken. De huurder dient zich aan de vaarweg reglementen te houden. Boetes zijn voor rekening van de huurder.
 • Varen na zonsondergang is niet toegestaan.
 • Huurder is verplicht het gehuurde zorgvuldig te behandelen, en bij vertrek compleet, schoon en ongeschonden af te leveren.
 • Alle schade welke door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient voor vertrek aan verhuurder te worden gemeld en direct met de verhuurder te worden afgerekend of worden ingehouden op de borg.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Draag altijd deugdelijke kleding en schoeisel om letsel te voorkomen. Let speciaal op gevaar voor inklemming van ledematen. Gebruik zoveel mogelijk de aan boord aanwezige bootshaak om het vaartuig afstand te laten houden van objecten of voorwerpen.
 • Alcohol en varen gaat niet samen. Het is daarom niet toegestaan dat de schipper alcohol drinkt.
 • Wij verzoeken u niet te roken in de boot. Maar als u dat toch wilt, vraag ons dan om een asbak.
 • Onze sloep en motor zijn in uitstekende conditie. Mocht u onverhoopt toch problemen krijgen met uitval, dan verzoeken wij u om dit direct telefonisch bij ons te melden. Als u op het water zit, kunt u het beste een ‘sleepje’ vragen aan een voorbijganger en u naar de dichtstbijzijnde haven laten brengen. In de map met informatie aan boord, vindt u ook een checklist bij storingen.

De kleine letters

 • Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.
 • Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van- het hierna gemelde.
 • Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
 • Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
 • Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 • Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.
 • Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van huurder op de gereserveerde datum en tijd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft huurder geen recht op een alternatief.
 • Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en verhuurder huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft huurder recht op teruggaaf van de overeengekomen huursom, tenzij verhuurder tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig.
 • Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.
  Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 • Indien huurder een uit het Nederlands vertaalde versie van deze voorwaarden heeft ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, prevaleert de Nederlandse tekst.